Skip to content

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

van

Wim Pel Productions B.V.

Gevestigd en kantoorhoudende te Diemen

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam te Haarlem op
17 mei 2002 onder nummer 33282390.

Samengesteld door Graydon Nederland BV te Amsterdam.
Repro- en Auteursrechten worden voorbehouden.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

gebruiker: Wim Pel Productions B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker;
overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeen-komsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan gebruiker van de diensten van der-den gebruik maakt;

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2.4 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uit-drukkelijk van de hand gewezen;

2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn
of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:

a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte akte, en wel
vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdracht-
gever van een door gebruiker gedaan aanbod;
c) bij gebreke daarvan, door de overhandiging door opdrachtgever aan gebruiker van
het te bewerken product en/of van relevante bescheiden, zaken, die nodig zijn voor
de opdracht;

3.3 Indien de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeen-komstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;

3.4 De door gebruiker opgegeven levertijden zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk an-ders is overeengekomen;

3.5 De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in euro’s, exclusief BTW en andere hef-fingen van overheidswege, alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkings-kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een ge-deelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.7 Indien gebruiker met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap;

4.2 Gebruiker stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voorzover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

4.3 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ge-bruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, bescheiden, materialen en/of het te bewerken product, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waar-van opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schor-ten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke ta-rieven aan opdrachtgever in rekening te brengen;

4.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ten-zij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;

4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschor-ten, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

4.7 Indien door gebruiker, of door gebruiker ingeschakelde derden, in het kader van de op-dracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

4.8 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in ver-band met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Zet-, druk-, film- of andere proeven

5.1 Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van gebruiker ont-vangen zet-, druk-, film- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onder-zoeken en deze met bekwame spoed eventueel gecorrigeerd of goedgekeurd aan ge-bruiker terug te zenden. Opdrachtgever deelt anders met bekwame spoed schriftelijk aan gebruiker mee dat het gekeurde overeenkomstig de opdracht is, dan wel maakt aan gebruiker eventuele aanmerkingen op de proef kenbaar. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning dat gebruiker de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd;

5.2 Elke op verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengeko-men prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 6 Aangeleverd materiaal, verstrekte zaken en retentierecht

6.1 Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat – voorafgaande aan de leve-ring van gegevens, bescheiden, materiaal en/of producten – van de betreffende infor-matiedragers kopieën/schaduwbestanden worden gemaakt. Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de betreffende gegevens tijdens de bewaring bij gebruiker verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient opdrachtgever op verzoek van gebruiker de betreffende gegevens opnieuw te verstrek-ken;

6.2 De kosten van verzending aan gebruiker van het te leveren materiaal en dergelijke en de opslag daarvan, komen voor rekening van opdrachtgever;

6.3 Gebruiker is gerechtigd over het aangeleverde te beschikken, als ware dit haar eigen-dom;

6.4 De door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geleverde materialen en gegevens worden voor de opdracht aangewend en afdoende beveiligd opgeslagen;

6.5 Gebruiker is gerechtigd de zaken die zij van opdrachtgever onder zich heeft onder zich te houden, tot opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens gebruiker heeft voldaan, tenzij opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uit-voering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit ho-norarium tot gevolg heeft.

Artikel 8 Contractsduur en uitvoeringstermijn

8.1 De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbe-paalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uit-drukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;

8.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaam-heden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1 Opdrachtgever is gehouden de verrichte werkzaamheden, c.q. de uitgevoerde op-dracht op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen vier dagen na ontdekking te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortko-ming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren;

9.2 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is ge-worden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mo-gelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel 18 bepaalde.

Artikel 10 Honorarium

10.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen;

10.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vast-gesteld op grond van werkelijk bestede uren of gedeelten daarvan. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uur-tarief is overeengekomen;

10.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW;

10.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden kan gebruiker de verschul-digde kosten periodiek in rekening brengen;

10.5 Indien gebruiker met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief;

10.6 Gebruiker mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werk-zaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel verwachte hoeveel-heid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de over-eenkomst, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeenge-komen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium te ver-richten;

10.7 Gebruiker zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging vermel-den en de datum waarop deze ingaat;

10.8 Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het honora-rium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoem-de datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op;

11.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente ver-schuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden be-rekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, tot het moment van voldoe-ning van het volledige bedrag;

11.3 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op op-drachtgever onmiddellijk opeisbaar;

11.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigen-dom van gebruiker, totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;

12.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren;

12.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

12.4 Voor het geval dat gebruiker haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoe-fenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestem-ming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 13 Incassokosten

13.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn ver-plichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

13.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;

Artikel 14 Annulering

14.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst met gebruiker tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van het overeengekomen honorarium (inclusief BTW) als annuleringskosten bij opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 15 Tussentijdse opzegging

15.1 Tenzij anders overeengekomen kunnen partijen de overeenkomst te allen tijde schrif-telijk tussentijds opzeggen;

15.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebrui-ker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, de gemaakte kosten en de kosten voortvloeiend uit de eventueel door gebruiker voor de vervulling van de opdracht noodzakelijkerwijze aangegane verbintenissen met derden. De voor-lopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na betaling van opgemelde kosten onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdracht-gever;

15.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werk-zaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding

16.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de over-eenkomst te ontbinden, indien:

– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden
haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal na-
komen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts ge-
deeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor
zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is;

16.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstan-digheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst on-mogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden ge-vergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

16.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op op-drachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van haar verplich-tingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

16.4 Gebruiker behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

17.1 Bij het einde van de overeenkomst zullen de door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken worden geretourneerd, dan wel vernietigd, zulks naar keuze van opdrachtgever.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

18.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor:

– afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdracht-
gever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven;
– voor schade aan door gebruiker van opdrachtgever ontvangen en door gebruiker te
bewerken of te verwerken materialen of producten, indien opdrachtgever aan ge-
bruiker niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan
van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten;
– voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
– onrechtmatig gebruik door opdrachtgever van het geleverde;

18.3 Indien gebruiker aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maxi-maal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, al-thans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

18.4 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij gebruiker te worden ingediend;

18.5 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten.

Artikel 19 Vrijwaringen

19.1 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever verstrekte materialen, zaken of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;

19.2 Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert zij dat de informatiedragers, elektronische bestan-den of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 Risico-overgang

20.1 Opdrachtgever dient de zaken direct na gereedkoming af te nemen, respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor opdrachtgever beschikbaar zijn of ter af-levering bij opdrachtgever worden aangeboden, doch door opdrachtgever om wat voor reden dan ook niet worden afgenomen, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van gebruiker;

20.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken juridisch en/of fei-telijk aan opdrachtgever worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht, c.q. op het mo-ment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld;

20.3 Het verzenden van de uitgevoerde opdracht geschiedt voor risico van opdrachtgever.

Artikel 21 Overmacht

21.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

21.2 Onder overmacht worden in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oor-zaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen;

21.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen;

21.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

21.5 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toe-komt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 22 Geheimhouding

22.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

22.2 Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak ge-houden is vertrouwelijke informatie mede te verstrekken aan de door de wet of de be-voegde rechter aangewezen derden, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van ver-schoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 23 Intellectuele eigendom en auteursrechten

23.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet;

23.2 Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestem-ming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van der-den gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;

23.3 Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegeno-men kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwe-lijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 24 Modellen

24.1 Is aan opdrachtgever een model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 25 Geschillen

25.1 Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslist door de Rechtbank te Amsterdam, c.q. door de rechter in de vestigingsplaats van gebruiker. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 26 Toepasselijk recht

26.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Back To Top